PROJECTES I COL·LABORACIONS
Escacs

JUSTIFICACIÓ

Els escacs aporten infinitat de benefici en els nins:

 • Desenvolupament de la intel·ligència. La quantitat de connexions mentals que implica l’enteniment dels escacs proporcionen en els nins (i més en el moment de plasticitat neuronal) un augment de les connexions neuronals, contribuint a una major desenvolupament intel·lectual.

 • El coneixement del joc implica grans quantitats de càlculs mentals que impliquen un afavoriment i augment de la competència matemàtica.

 • Les diferents opcions que es poden plantejar al llarg d’una jugada impliquen diverses solucions davant una mateixa situació, així per tant fomenta el pensament creatiu.

 • La memòria de treball es veu molt implicada ien el diferents processos del joc d’escacs, augmentat la capacitat d’organització i estructura en els nins, ajudant-los en les seves planificacions posteriors i en altres àmbits socials.

 • Cada jugada, cada problema que es planteja té infinitat de solucions, es poden resoldre  de forma diferent, la qual cosa implica presa de decisions cada vegada, fomentant així la independència i autonomia, així com l’autocontrol i la disciplina. L’adquisició de nou vocabulari, nous conceptes, noves paraules, també és un element clau d’enriquiment pels nins que gaudeixen del joc dels escacs, ampliant la capacitat de simbolització i la competència lectora en general.

 • Ajuda a la concentració, el fet d’atendre la jugada del contrari per decidir un moviment, implica gran atenció, ja que un distracció pot derivar en la pèrdua d’una partida.

 • Els valors, al disciplina i el respecte són molt presents al llarg del joc, els rivals es donen la mà i una vegada acabada la partida firmen la seva conformitat, amés el respecte de silenci és present al llarg de  la jugada.

 • Dins els escacs la socialització juga un paper important, l’intercanvi d’impressions i coneixement, així com el diàleg continu, necessiten d’unes habilitats i capacitats socials.

 • Els escacs com a eina per controlar els sentiments de frustració i derrota, aprofitant aquestes emocions per convertir-lo en energia positiva i afrontar els pròxims reptes superant els erros comesos.

 

OBJECTIUS

 • Valorar i potenciar la creativitat i el raonament lògic, com estratègies en la resolució de problemes.

 • Augmentar l’autoestima, la seguretat, l’autonomia, la presa de decisions…etc.

 • Consolidar actituds i habilitats per solucionar tasques noves en qualsevol disciplina.

 • Ampliar coneixement i aprenentatges d’altres àrees (vocabulari, conceptes, historia dels escacs, localització geogràfica dels orígens…)

 • Respectar les regles del joc i les regles socials de relació entre iguals.

 • Fomentar la col·laboració i el respecte pel joc i els companys.

 • Desenvolupar i potenciar les microhabilitats, atenció, memòria, concentració, memòria visual, percepció, pensament lògic, ordre, estructuració.

 • Ajudar en l’organització espacial dels nins: lateralitat, ordre d’espai, planificació...

 • Conèixer els diferents valors tals com l’empatia, la comprensió, ajudarà, cooperació, col·laboració…

 

CONTINGUTS

*Els continguts treballats es realitza  en funció del nivell de cada grup (infantil i primària)

 • Colors.

 • Formes.

 • Lateralitat i direccionalitat.

 • Vocabulari.

 • Presa de decisió i resolució de problemes.

 • Valor de les peces.

 • Temps i espai.

 • Operacions dels diferents algoritmes.

 • Càlcul mental.

 • Mesures.

 • ...

 

DESTINATARIS

Alumnes de l’etapa d’infantil i primària. El curs 2017-2018 s'introdueix a l'etapa de secundària començant pel primer curs.

 

METODOLOGIA

S’aposta per una metodologia activa per part de l’alumne. L’alternança de grups tant en parelles, en petit grup i/o en gran grup, suposen del joc una activitat dinàmica i divertida.

Les sessions es caracteritzen per la gran quantitat de variabilitats i diversitat d’opcions, des de classes amb suport visual (pissarra digital), com amb la pròpia eina de joc (amb tauler i peces), l’estora de grans dimensions...

Una dinàmica i/o grup de treball que es desenvolupa dins un ambient de reflexió, harmonia, tranquil·litat i serenitat essent aquestes les claus de les sessions d’escacs.

Aquesta metodologia implica també potenciar i afavorir les relacions entre diferents grups de diferents edats, creant jugades esporàdiques i tornejos d’escacs.

 

HORARI

Horari lectiu en sessions de tres quarts d’hora, una vegada a la setmana a cada curs d’infantil, primària i 1r d'ESO al llarg de tot el curs.

 

RECURSOS

Recursos humans: monitor instructor i professor de matemàtiques.

Recursos materials: tauler, peces, pissarra digital, cronòmetre, estora de grans dimensions.

Recursos organitzatius: aules normals de cada curs, aula de més dimensions (aula llengües), pati, altres dependències de l’escola.

 

AVALUACIÓ

A través d’uns ítems trimestral adients a cada grup, nivell i característiques es fa l’avaluació del joc dels escacs, complementant l’àrea de matemàtiques.

Realització d’una rúbrica d’observació per puntuar i valorar, el professor de l’àrea de matemàtiques, els diferents estàndards plantejats.

 

amunt